AIR CONDITIONER FOR SUMMER รุ่น CF-12VAGF-T

รหัสสินค้า : AIR CONDITIONER FOR SUMMER รุ่น CF-12VAGF-T

ราคา

15,990.00 ฿


19,690.00 ฿

 (-19%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 15,990.00 ฿

รายละเอียดสินค้า

 • เทคโนโลยี High Frequency Racer Tech เทคโนโลยีนี ช่วยให้คอมเพรสเซอร์
 • ทำงานในควำมถี่สูงสุดในช่วงเวลำสั นๆ (57Hz ภำยใน 6วินำที) เมื่อสตำร์ทเครื่อง
 • ทำให้ส่งความเย็นได้อย่ำงทรงพลัง เย็นเร็ว เมื่อคุณเปิดเครื่องปรับอากาศ
 • ท่อน้ำยาทำความเย็นวัสดุคุณภาพสูง
 • สามารถทำเย็นได้เร็วขึ้นด้วยการขยายขนาดท่อทำความเย็น เพิ่มร่องภำยในท่อจำก 45 เป็น 54 ร่อง
 • ท ำให้พื้นที่ทำการแลกเปลี่ยนความร้อนมีมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน มีมากขึ้น7.3%
 • เลือกใช้วัสดุทองแดงที่มีควำมทนทำนสูง ทั งคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน
 • ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติหลังจากปิดเครื่อง ระบบยังคงทำงานต่อเนื่อง โดยกำจัดความชื้นที่ตกค้างในเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแบคทีเรียหรือเชื้อรา ทำให้อากาศที่ออกมาสดชื่น
 • เทคโนโลยี E-Max Algorithm ติดตั งไมโครชิปเพื่อ ค ำนวณและส่งสัญญำณไปยังคอมเพรสเซอร์ทำให้ควบคุมกำรทำงำนได้อย่ำงแม่นยำ รวมถึงช่วยควบคุมกำรใช้พลังงำนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ น
 • สำมำรถควบคุมคอมเพรสเซอร์ให้ทำงานในความเร็วที่ต่ำมากๆได้ต่ำถึง 12เฮิร์ต และลดการสั่นสะเทือนได้ถึง 16 เท่า
 • เคลือบ Golden Coating โกลด์เด้น โคสติง ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการผุกร่อนได้มากกว่า
 • ฟินคอยล์เย็นทั่วไป ทนต่อการกัดกร่อนทุกสภาพพแวดล้อม ทำให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
 •  แผงวงจรทนแรงดันไฟผิดปกติ
 •  กล่อง PBC ป้องกันไฟและน้ำ
 • Active clean ทำความสะอาดคอล์ยเย็นอย่างลึกล้ำ ถึง 4 ขั้นตอน
 • ควบคุมผ่านมือถือด้วย MS mart Home
 • ขนาดคอล์ยเย็น 835x208x295 mm. นน. 8.9 kg.
 • ขนาดคอล์ยร้อน 720x270x495 mm. นน.21.7 kg.
 • ขนาดคอล์ยเย็นพร้อมกล่อง 875x285x37.5 mm. นน. 11.8 kg.
 • ขนาดคอล์ยร้อน 720x270x495 mm. นน.21.7 kg. 
 • ขนาดคอล์ยร้อนพร้อมกล่อง 828x330x530 mm. นน. 24.9 kg.
แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด